Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน ?

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน ?

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? (ตอบ: หนักที่สุดในโลก*)

หากพิจารณาข้อมูลของ UNESCO[1] แสดงจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปี
ในแต่ละประเทศ จะพบว่า

เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 2 ในระดับอายุ 9 ปี 1,080 ชั่วโมงต่อปี
เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 10 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี
เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 11 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี
เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 5 ในระดับอายุ 12 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี
เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 8 ในระดับอายุ 13 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี

ตัวเลขของประเทศอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ (เด็กอายุ 11 ปี)

อันดับ 2 อินโดนีเซีย 1,176 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ 1,067 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 4 อินเดีย 1,051 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 11 มาเลเซีย 964 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 19 เยอรมนี 862 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 28 จีน 771 ชั่วโมงต่อปี
อันดับ 30 ญี่ปุ่น 761 ชั่วโมงต่อปี

ตัวเลขเหล่านี้นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรียนพิเศษนอกเวลา

เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาภาคบังคับของเด็กไทยไม่ได้เปลี่ยนไปมากจากชั้นประถมไปสู่มัธยม
ในขณะที่บางประเทศให้เวลากับชั้นมัธยมมากยิ่งขึ้น (ดังจะเห็นได้จากอันดับของไทยที่ลดลง)
และยังน่าสังเกตด้วยว่าเยาวชนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วล้วนมีชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าเยาวชนไทย
หรือแม้กระทั่งเยาวชนในกลุ่มประเทศที่ “เชื่อกันว่า”
เรียนหนักกว่าเราเช่น จีน หรือ ญี่ปุ่น ก็ล้วนมีชั่วโมงเรียนน้อยกว่าเราเช่นกัน

แอดมินเชื่อว่า “ผู้ใหญ่” ในวันนี้ซึ่งล้วนเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อน น่าจะทราบดีว่าคุณภาพของการศึกษา
ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงเรียนเพียงอย่างเดียว คำถามก็คือเวลาเราพูดเรื่องการจัดการศึกษา
หรือคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยนั้น เราได้ดูหรือไม่ว่าเด็กไทยเรียนมากหรือน้อยเพียงใด
และแค่ไหนถึงควรจะเป็นปริมาณที่เหมาะสม?


ถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับการศึกษาเด็กไทย

อ้างอิงจาก http://www.whereisthailand.info/2012/01/pupils-class-hours/

Tags :

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view