Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

คอร์สเรียน Summer เมษายน 2554

คอร์สเรียน Summer เมษายน 2554
ติวสอบตรงนิติศาสตร์


คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

 
Basic Law 1
(BL001)
21 มีนาคม 2554 -
2 เมษายน 2554
09.00  - 12.00 น.
(รอบเช้า)
33 ชั่วโมง 3900 บาท

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 21 - 25, 28 - 31
เดือน เมษายน เรียนวันที่ 1 - 2
ดูรายละเอียดคอร์ส Basic Law คลิก


คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

   
 Basic Law 2
(BL002)
21 มีนาคม 2554 -
2 เมษายน 2554
13.00  - 16.00 น.
(รอบบ่าย)
33 ชั่วโมง 3900 บาท

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 21 - 25, 28 - 31
เดือน เมษายน เรียนวันที่ 1 - 2

ดูรายละเอียดคอร์ส Basic Law คลิก

   คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

 
 Advance Law 1 
(AL001)
6 เมษายน 2554 -
12 เมษายน 2554
09.00  - 12.00 น.
(รอบเช้า)
18 ชั่วโมง 2800 บาท


เดือน เมษายน เรียนวันที่ 6,8 - 12
คอร์ส Advance Law คลิกคอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

 Advance Law 2 
(AL002)
6 เมษายน 2554 -
12 เมษายน 2554
13.00  - 16.00 น.
(รอบบ่าย)
18 ชั่วโมง 2800 บาท


เดือน เมษายน เรียนวันที่ 6,8 - 12
ดูรายละเอียดคอร์ส Advance Law คลิก

คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

 Sat And Writing 1 
(SA001)
17 เมษายน 2554 -
24 เมษายน 2554
09.00  - 12.00 น.
(รอบเช้า)
24 ชั่วโมง 3600 บาท


เดือน เมษายน เรียนวันที่ 17 - 24

คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

Sat And Writing 2 
(SA002)
17 เมษายน 2554 -
24 เมษายน 2554
13.00  - 16.00 น.
(รอบบ่าย)
24 ชั่วโมง 3600 บาท


เดือน เมษายน เรียนวันที่ 17 - 24

คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

Special Law 1 
(SP001)
25 - 29 เมษายน 2554 10.00  - 12.00 น.
(รอบเช้า)
10 ชั่วโมง 1900 บาท

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 25 - 29
คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

Special Law 2 
(SP002)
25 - 29 เมษายน 2554 13.00  - 15.00 น.
(รอบบ่าย)
10 ชั่วโมง 1900 บาท 

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 25 - 29คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

English For Lawyer 1 
(EL001)
25 - 29 เมษายน 2554 10.00  - 12.00 น.
(รอบเช้า)
10 ชั่วโมง 1900 บาท

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 25 - 29

 

คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน
 

English For Lawyer 1 
(EL001)
25 - 29 เมษายน 2554 13.00  - 15.00 น.
(รอบบ่าย)
10 ชั่วโมง 1900 บาท

 
เดือน เมษายน เรียนวันที่ 25 - 29

 

Tags : คอร์สเรียน ติวสอบตรงนิติศาสตร์

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view