Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

เช็ครายชื่อน้องๆ ที่โอนค่าสวัสดิการแล้วรายชื่อน้องค่าย Pre-Niti 6 ที่เช็คแล้วว่าโอนค่าสวัสดิการค่ายถูกต้องแล้ว

น้องๆ คนไหนที่สมัครแล้ว ยังไม่ได้โอน สามารถโอนได้จนกว่าจะเต็มนะครับ

ขยายจำนวนรับรอบสุดท้าย เหลือที่ว่าง 17 ที่สุดท้าย !!

น้องๆ คนไหนสนใจรีบสมัครและโอนค่าค่ายได้เลยนะครับ ^ ^


หมายเหตุ น้องๆ คนไหนที๋โอนแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งโอนเข้ามาด้วยนะครับพ้ม ^ ^
ข้อมูล ณ วันที่ 09-01-59 23:36

1 นาย ณัฐพล จงฮะ นัด Plan B
2 นาย ภูวมินทร์ ชอบมิตร ฟลุ๊ค Plan B
3 นาย ทชภณ มัยรัตน์ ต้นโมก Plan A
4 นางสาว สุชาดา โทนุสินธ์ นัท Plan C
5 นางสาว เนตรชนก พินิจเนตร เนย Plan B
6 นางสาว วัฒนาพร คำสังวาลย์ นา Plan A
7 นางสาว สุวพรรณ สังขมณี มิ้ว Plan A
8 นางสาว ชลรดา การะวิง กัส Plan B
9 นางสาว นารีทิพย์ พรหมทอง ขมิ้น Plan A
10 นางสาว น้ำใจ ดิษฐบุตร น้ำใจ Plan A
11 นาย ปภพ สมประสงค์ กอล์ฟ Plan B
12 นาย พชร กุณากา เอิร์ท Plan B
13 นาย ณัฐพร ดอนมอญ เดฟ Plan A
14 นาย ธรรมรัตณ์ สมสอง มารวย Plan B
15 นางสาว เนติพร มะลิวัลย์ ไอซ์ Plan B
16 นางสาว พิริยา ศรีพาณิชย์ เอม Plan E
17 นาย ธีนาถ มีทรัพย์ประเสริฐ เป้ Plan C
18 นางสาว ภคพร เรืองอนันต์ ปอนด์ Plan C
19 นาย ธนโชติ โชติกรณ์ นน Plan C
20 นาย ณรงค์ขัย เรืองฤทธิ์ อู๋ Plan B
21 นาย อัคระ สวนศรี แฟร์ Plan D
22 นางสาว ชนิสรา ทวีกาญจน์ ฟ้าใส Plan A
23 นางสาว ลันดา คล้ายจันทร์พงษ์ กิ๊ฟ Plan A
24 นาย วศิน แหวนวงศ์ วิน Plan B
25 นาย กฤตภาส ศัตรูลี้ แทน Plan C
26 นางสาว ชนาภัทร จำปาศรี เจนจ๋า Plan A
27 นางสาว ศุภิสรา เรืองเดชา โรส Plan A
28 นางสาว พุทธิดา ทิพย์บุญตา กรีน Plan A
29 นางสาว จุฑามาศ อ่อนมีศรี แอม Plan A
30 นางสาว ปฐมาพร จันทร์สมบูรณ์ ป้อป Plan A
31 นางสาว ปุณยนุช สกุลเดชธนา อ้าย Plan E
32 นาย พงศธร โชยะสิทธิ์ ต๋อง Plan D
33 นางสาว ชญานิน เอี้ยวพานิช โบว์ Plan A
34 นาย ชิษณุพงศ์ หันกระสัน เค้ก Plan B
35 นางสาว สุชัจจ์ฌา คงเจริญ เอิร์น Plan A
36 นางสาว จิราภา เฝ้าทรัพย์ ไอซ์ Plan A
37 นาย รัฐชาติ สวัสดี เสือ Plan A
38 นางสาว สุภัทรา ฉัตรไชย น้องต่าย Plan C
39 นางสาว พนิตสุภา สุวร ฝ้าย Plan A
40 นาย ปกป้อง นิตยา ป้อง Plan A
41 นาย กิตติธัช พรหมโลก ออม Plan A
42 นางสาว ผกาวดี เพ็งอารีย์ ตาล Plan A
43 นาย ณัฐพล ภูวดลไพศาล บิ๊กเอ็ม Plan B
44 นางสาว รสิตา เตื่อยมา แสตมป์ Plan A
45 นาย ธรรมธร เลิศประสิทธิพันธ์ เต้ Plan B
46 นางสาว รัตติกานต์ วงค์เมือง แอ๊ปเปิ้ล Plan B
47 นางสาว ฐิตินันท์ ชื่นแผ้ว อาย Plan B
48 นางสาว กุลนิดา คฤสาร กุล Plan A
49 นางสาว ศรินธร เครือชะเอม ปอ Plan C
50 นางสาว สุวพรรณ สังขมณี มิ้ว Plan A
51 นาย คณาธิป ดวงกางใต้ เบียร์ Plan C
52 นางสาว วีร์สุดา วงศ์วิชิต นิ้ง Plan B
53 นางสาว มาลิสา ยาวงศ์ ไข่มุก Plan B
54 นางสาว อัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ์ บี Plan A
55 นาย วงศ์วิจิตร เสนจันทร์ฒิไชย ก็อตตี้ Plan B
56 นางสาว จริญญา อินทวิรัตน์ พีแป้ง Plan A
57 นางสาว ณัฐนิช คุปต์กาญจนากุล นิช Plan A
58 นาย ภูมิเพชร มหาวีระ ต้อง Plan B
59 นาย ภานุพงษ์ ภักดีรอด แบงค์ Plan B
60 นาย จิรพจน์ หงสุวรรณ โจ้ Plan A
61 นางสาว กรรณิการ์ สุขประเสริฐ กัน Plan A
62 นางสาว สุธีรา แซ่ตั้ง ฟ้า Plan A
63 นางสาว ณธิดา อโศกบุญรัตน์ ตาล Plan A
64 นางสาว พรวรินท์ ชัยศยานันท์ ลูกปลา Plan B
65 นางสาว สุรีรัตน์ ไชยวงศ์ มุก Plan B
66 นางสาว โศรยา ยูโซะ โศ Plan A
67 นางสาว ฐานิดา ปิยโชติ xoxo Plan A
68 นางสาว ศศิกานต์ บ่อโคตร ตั๊ก Plan B
69 นางสาว สุรีย์พร ขำศรี มุก Plan A
70 นาย ธนกฤต สุวรรณสิงห์ คอม Plan A
71 นางสาว วรัญญา อุบลคำ มินนี่ Plan B
72 นางสาว เพียงนภา โพธิ์ใย พ้อยท์ Plan E
73 นางสาว ชัญญา กองสิงห์ มุก Plan A
74 นางสาว วาเลน จิตต์ภาณุโสภณ ไจ๋ Plan B
75 นาย พัทธพล นวลนิรันดร์ ตอง Plan B
76 นางสาว ชมพูนุท ชามะลิ ดาด้า Plan B
77 นาย ธมลวรรณ ชัยบุรี แนน Plan B
78 นาย ภัคธร ภูริปัญญาวรกุล ดอส Plan B
79 นาย วรัญวัส จันทศิลา เอิร์ธ Plan A
80 นางสาว ปิณฑิรา นาบำรุง พิม Plan A
81 นาย สหรัถ บุญมา เอิร์ธ Plan A
82 นาย ณัฐธิชาญ เทศทำนุ ไทเกอร์ Plan E
83 นาย วิธวินท์ เปียกลิ่น บูม Plan A
84 นาย ศิรา ควรเดชะคุปต์ แฟรงค์ Plan B
85 นาย วรกันต์ สิทธิเสรีรัตน์ ทีม Plan B
86 นาย ธนกร พราหมณ์ชื่น มอส Plan C
87 นางสาว จุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์ ทอย Plan D


Copyright Legendlaw 2008

 
  
view