Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

รายชื่อน้องเข้าค่าย G-Camp#6 ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 6

                   รายชื่อน้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 6

 

นางสาวมินตรา บุญเกิด                                             โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

นายกุลวัฏ แซ่จึง                                                     โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นายชัยชาญ กาญจนกฤตณ์                                         โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวปรารถนา อังคณาวิจิตร                                     โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวอนงค์นาฏ สิริชื่นสุวรรณ                                   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวธัญรัตน์ ทรรพสุทธิ                                         โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวณญาต ธีรวงศ์วิรัช                                          โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวณัฐธิดา พันธุ์กลับ                                           โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นางสาวกรอุษา วิวัฒน์เดชากุล                                         โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

นายวรเชษฐ์ ว่องนราธิวัฒน์                                             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาวมินตรา โลภา                                                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นางสาวจิราพร โสตแก้ว                                                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นางสาวปริญญา สะและน้อย                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นางสาวมนัชนก กองนักวงษ์                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นายสุกฤษฎิ์ ตั้งเอียด                                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์

นางสาวศศิวิมล คนเสงี่ยม                                              โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นางสาววิชญาดา วิวัฒน์                                                 โรงเรียนนาคประสิทธิ์

นางสาวหทัยภัทร ลิ้มสงวน                                              โรงเรียนนาคประสิทธิ์

นางสาวณัฐนรี วงษ์มิตร                                                 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

นางสาวอินทุอร ลิ้มคุณธรรมโม                                        โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวปรียาภัทร์ เศรษฐ์กุลนนท์                                     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวชลิดา กันใจมา                                                  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นางสาวฉัตรฑริกา แสงสุข                                               โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

นางสาวณัฐพร พิสมัย                                                     โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

นางสาวมัชฌิมา บุผาชาติ                                                โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

นางสาวตุลยดา บุผาชาติ                                                  โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

นางสาวกมลพร สิงห์เถื่อน                                                 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นางสาวฐิตารีย์ พงศ์กาญจนโกมล                                       โรงเรียนเพชรพิทยาคม

นายพงศธร ธิติศรัณย์                                                     โรงเรียนเพชรพิทยาคม

นางสาวกวินทรา ศักดิ์ศรีเกษมกุล                                        โรงเรียนโยธินบูรณะ        

นางสาวเบญพล คุ้มวงษ์                                                   โรงเรียนโยธินบูรณะ

นายพงศกร รอดอ่อน                                                     โรงเรียนโยธินบูรณะ

นายพัชร สืบวัฒนากุล                                                     โรงเรียนโยธินบูรณะ

นายพัฒนา ภู่ใจเที่ยง                                                     โรงเรียนโยธินบูรณะ

นางสาวอุมา ลาภทวีสมมบูรณ์                                            โรงเรียนราชบริกานุเคราห์

นายธนพงศ์ ปลั่งกลาง                                                     โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นายสิทธิโชค กรเกษม                                                    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นายธันยวัฒน์ แพรวงศ์นุกูล                                               โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นางสาวนันทวรรณ อุปโยธิน                                             โรงเรียนราชินีบน

นางสาวใจจิรา ตั้งทองอร่าม                                              โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นางสาวชลธิชา พนาราม                                                  โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาววชิรญา ศรีสุลัย                                                   โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวอภิชญา สัตยมุข                                                 โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวตวีทิพ สุกใส                                                    โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวฐิติวรดา สมศรี                                                  โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวสุขภัสสร ตระการธนะสุข                                       โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวศิลป์ศุภา ยาวส่ง                                                โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวสุดารัตน์ ฐาปนา                                                โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาววรรณพร ศรีษะสงฆ์                                            โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวอจิรภาส์ เอนกศรีสุดวุฒิ                                       โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวอภิชญา นาคทรัพย์                                            โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวศศิภา นาคทองคง                                             โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวธนพร เสถียรวงศ์นุษา                                         โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวตรีชนา นุกูลกิจ                                                โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวนิตยา ชูนาค                                                   โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวพชรพร วรรณสินธพ                                          โรงเรียนศึกษานารี

นางสาวปสุตา วงษ์กมลชุณห์                                         โรงเรียนศึกษานารี

นางสาววรีปสร อัศวสุจินดารัตน์                                       โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นางสาวกมลวรรณ ประสงค์ดี                                          โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นางสาวฐานิดา เนื่องจำนงค์                                           โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นางสาวชนินาถ เรไร                                                   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นางสาวศิริพร พูลทอง                                                โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นายณภากร เนตรอินทร์                                              โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นางสาววริษฐา พูลทรัพย์                                            โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

นางสาวฐานมาส ส่งแก้ว                                               โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายจักรพันธ์ ขาวดำ                                                  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายธนพล พฤทธิพงศ์                                               โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

นางสาวแพรพรรณ เหมาะเจาะ                                       โรงเรียนอุดมศึกษา

นางสาวเปี่ยมมนัส เลียวเอกชัย                                      โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

นางสาวสินีนาฎ คงต้นกูล                                              โรงเรียนนครสวรรค์

นางสาวศศิพิมพ์ พัฒนประดิษฐ                                      โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

นางสาวเสาวภาคย์ วริรุน                                              โรงเรียนสตรีวิทยา

นางสาวตวงรัตน์ เอกบุตร                                              โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน                                              โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นางสาวอุมาพร ขาวผ่องใส                                          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวกมลชนก สาคะเรศ                                           โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวกนกพร สิงเคน                                                โรงเรียนศรียานุสรณ์

นางสาวชมพูนุช ศิริสวัสดิ์                                             โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

นางสาวศิวดาติ์ แววประดิษฐ์                                         โรงเรียนราชินีบน

นางสาวอรศิริ บุญเดช                                                 โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาวเจณิสตา แสงรุ่ง                                              โรงเรียนวัชรวิทยา

นางสาวสิทธาภรณ์ ตู้จินดา                                          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวปภัสราภรณ์ พรสุขสว่าง                                    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวอรอุมา ผิวผุย                                                โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาวจารวี จ่านัน                                                  โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาวชนันพร จันทร์แสง                                         โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

นายวรพช คชรัตน์                                                   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นางสาวกรศิริ น้ำทิพย์                                               โรงเรียนธัญบุรี

นางสาวริญญาภัทร์ พฤติรัตน์กรกุล                                โรงเรียนศรียานุสรณ์

 

น้องที่ยังไม่ได้โอนเงินชำระค่าสวัสดิการค่ายสามารถมาชำระที่ลงทะเบียนได้จร้า

ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-421-9998 พี่แมค 083-257-8557 พี่พลอย

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view