Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รอบที่ 1 Portfolio

  ศูนย์รังสิต รับ 100 คน

  ศูนย์ลําปาง รับ 50 คน

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำากว่า 3.50
  3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ คะแนน TU-GET 500 คะแนน หรือ TOFEL iBT (Internet Based Test) 61 คะแนน หรือคะแนน IELTS 5.5
  4. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 4.1 Resume

 4.3 Statement of Purpose 1 หน้า

 4.3 สําเนา Portfolio

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 พิจารณาจาก 1. ผลการเรียน 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 3. ข้อมูลกิจกรรม 4. การสัมภาษณ์

 วันรับสมัคร 2 – 20 ตุลาคม 2560

 วันสอบสัมภาษณ์ 26 พฤษจิกายน 2560

 ประกาศผล 4 ธันวาคม 2560

 

รอบที่ 2  โควต้าพื้นที่

 ศูนย์ลําปาง รับ 50 คน

 คุณสมับัติ

 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 20 จังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. สอบความรู้ทาง นิติศาสตร์ 1 70 %

  2. วิชาสามัญ (ไทย, อังกฤษ, และสังคม) วิชาละ 10 % รวม 30 %

  3. สอบสัมภาษณ์

วันรับสมัคร 15 – 31 มกราคม 2561

วันสอบสอบ 11 มีนาคม 2561

วันประกาศผล 23 มีนาคม 2561

 

รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน

 ศูนย์รังสิต รับ 180 คน

 ศูนย์ลําปาง รับ 50 คน

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบ คัดเลือก

  1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
  2. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
  3. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 (วิชาเรียงความย่อความ)
  4. (วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1 และวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 รวม 70 %)

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบเรียงความย่อความ จะต้อง เป็นผู้ที่มีคะแนนวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1 สูงสุด 800 คน แรก (4 เท่าของจำนวนรับ) (เฉพาะศูนย์รังสิต)

วันรับสมัคร 15 – 31 มกราคม 2561

วันสอบ 11 มีนาคม 2561

ประกาศผล 4 พ.ค. 2561


รอบที่ 4 Admission

ศูนย์รังสิต รับ 120 คน

ศูนย์ลำปาง รับ 50 คน

หลักเกณฑ์

  1. GPAX. 20 %

  2. O-NET 30 %

  3. GAT 30 %

  4. PAT 20 %

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view