Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

แนวทางการเขียนตอบ เรียงความ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

หัวข้อเรียงความสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

วิเคราะห์แนวทางการเขียนตอบ เรียงความ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

      จากหัวข้อปีนี้ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหัวข้อ ซุ่งค่อนข้างยาว อาจทำให้น้องๆ ตกใจ บางคนเอ๋อ Stun กันไปเลยทีเดียว แต่ถ้าหากน้องๆ ใจเย็นๆ และพยายามที่จะวิเคราห์หัวข้อนี้แล้ว จะพบว่า ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว

     อันดับแรก หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อปลายเปิด ที่ต้องการให้น้องๆ แสดงความคิดเห็นต่อ หัวข้อดังกล่าวข้างต้น ว่าน้องๆ เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

     อันดับสอง เมื่อน้องๆ วิเคราะห์ไปในทางว่าเห็นด้วยแล้ว (ซึ่งหัวข้อนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเห็นด้วยแหละว่า เป็นเรื่องจริงที่ถูกต้องแน่นอนแล้ว) น้องๆ จะต้องให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของน้องๆ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจข้อสอบนั้น เห็นด้วย คล้อยตามกับความคิดเห็นของเรา

     อันดับสาม การให้เหตุผลประกอบนั้น ไม่มีรูปแบบตายตัว เพราะหัวข้อค่อนข้างกว้างมาก ดังนั้นพี่ๆ Legendlaw จะยกแนวทางตัวอย่างการเขียนตอบนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่น้องๆ รุ่นต่อไป

พี่ๆ จึงขอนำเสนอตัวอย่างแนวคำตอบของหัวข้อนี้

 
                กฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เพื่อบังคับให้คนในสังคมปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม แต่ไม่ได้มีเพื่อใช้เพื่อกดขี่ หรือรังแก โดยผู้มีอำนาจหากเป็นเช่นนั้นบุคคลนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นเผด็จการ ด้วยเหตุผลที่ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้

                ประการแรก กฎหมายต้องเป็นความต้องการ และความประสงค์ของสังคมและประชาชน เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือหรือกลไกของรัฐในการคุ้มครองดูแลความสงบสุขของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความเป็นธรรมของสังคม ทั้งนี้ เพราะกฎหมายจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์ ตามคำว่ากล่าวที่ว่าที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย ดังนั้นแล้วหากกฎหมายไม่ได้มาจากความต้องการของคนในสังคม หากแต่เกิดจากบุคคลกลุ่มน้อยที่อาศัยกฎหมายกดขี่ ข่มเหงประชาชนก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายของสังคม หรือประชาชน เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นใหญ่และมีอำนาจที่แท้จริง

                ประการต่อมา กฎหมายต้องเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง และปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากในระบอบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้หลักนิติธรรม ประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยตรงย่อมต้องได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง และดูแลสิทธิเสรีภาพ ความปลอดภัยในชีวิตจากผู้ปกครองประเทศ อำนาจใดๆ ของผู้ปกครองซึ่งต้องถูกควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองของรัฐนั้นจะไม่ไปกระทบต่อสาระสำคัญของกฎหมาย นั่นคือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                ประการสุดท้าย กฎหมายดีจำต้องคู่กับนักกฎหมายดี เพราะกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมเพื่อนำมาใช้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กฎหมายไม่ได้ตราขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ และอำนาจของบุคคลใด ไม่ได้ตราขึ้นเพื่อกดขี่ บังคับ จำกัด และลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ด้วยเหตุนี้รัฐ หรือผู้ปกครองต้องทำให้ประชาชนเห็นว่า กฎหมายเป็นใหญ่ กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ บังคับใช้กฎหมายให้เป็นที่พึงของประชาชน ประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมอันชอบธรรม เพื่อพิสูจน์ว่ากฎหมายเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นเจ้าของกฎหมาย

                กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงสังคมให้มีความสงบสุขจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นกฎหมายที่มาจากประชาชนอันเป็นเจ้าของประเทศ อีกทั้งต้องเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง ปกครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และที่สำคัญกฎหมายต้องถูกบังคับใช้โดยผู้ปกครองที่ดี ที่นำกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อความยุติธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนหมู่มากสืบไป


....................................................
     หวังว่าแนวทางการตอบนี้พอจะทำให้น้องๆ เห็นภาพรวมในการเขียนตอบกันนะครับ หากมีส่วนใดผิดพลาดก็สามารถชี้แนะ
และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับพ้ม ขอบคุณครับ


P’Mac Legendlaw

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view