Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์คตรั้งที่ 14


              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 14


 น้องๆที่มีรายชื่อทุกคนให้น้องทำตามขั้นตอนดังนี้

     1. ยืนยันสิทธิทางเว็บไซต์ว่าน้องๆมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนแล้ว
          ยืนยันสิทธิคลิกที่นี่

     2.เมื่อยืนยันสิทธิแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนชำระค่าสวัสดิการ โดยโอนผ่านทางธนาคาร หรือ ตู้ ATM ก็ได้
         โอนมาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์ เลขบัญชี 
         475-0-45618-7 
       
 (จะโอนมาก่อนหรือจะยืนยันสิทธิก่อนก็ได้)

     3. เมื่อน้องๆโอนเรียบร้อยแล้วให้เก็บ ใบสลิป หรือ หลักฐานการโอนค่าสวัสดิการไว้ เพื่อนำมายืนในวัน
         ลงทะเบียน หากน้องๆที่ไม่ได้นำมา ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าสวัสดิการ 290 บาทในวันลงทะเบียน
         ดังนั้นน้องๆอย่าทำหายนะครับ ^ ^ (สำคัญมาก)

     4. ส่วนน้องๆที่ต้องการสำรองที่พัก ในคืนวันที่ 21 มีนาคม 2557 ต้องโอนค่าสวัสดิการเพิ่มเติมอีก 100 บาท
         โอนมาพร้อมกันกับค่าสวัสดิการค่าย 290 ได้เลยคร้าบ


                    แล้วพบกันวันค่าย ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 14 น่ะคร้าบ ^ ^

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม P'Mac (083-421-9998) P'Ploy (083-257-8557)


                                                    รายชื่อผู้เข้าค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 14


ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

กนกวรรณ ปั้นแก้ว

ราชวินิตบางบอน

กรวีร์ ทุนบุญ

พระปฐมวิทยาลัย

กฤติรักษ์ วรวัฒน์

แก่งคอย

กัญญารัตน์ สวนปาน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

กุลธิดา อุณหิต

สระหลวงพิทยาคม

เกศรา ชาวคูเวียง

บางปะกอกวิทยาคม

คุณานนท์ ยันตะกนก

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จารุวรรณ จำนงประโคน

นาคประสิทธิ์

จิตตา จงอยู่เย็น

สวรรค์อนันต์วิทยา

จิตสุภา ผดุงญาติ

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

จุฑามาศ แก้วแสน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์ตั้งตรงจิตรฯ

จุฑามาส ภิรมย์เอี่ยม

สิรินธรราชวิทยาลัย

เจตนากาญจน์ กิจทวีโยธิน

กรพิทักษ์ศึกษา

ชฎาพร ปิยอนันตกุลชัย

โพธาวัฒนาเสนี

ชมพูนุท อุ่นชินนภา

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

ชวนชิต ณ นคร

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ชวัลวัฒน์ หงส์ลดารมภ์

วชิราวุธวิทยาลัย

ญาณิศา พิลึกเรืองเดช

สระหลวงพิทยาคม

ญาดา สันต์จิตโต

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

ณัฎฐา ปรัชญ์สกุล

เทศบาล 6 นครเชียงราย

ณัฏฐาศิริ ผลาหาญ

พระปฐมวิทยาลัย

ณัฐจิรา ไกรทอง

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ณัฐชยา พิเชฐสัทธา

เตรียมอุดมศึกษา

ณัฐฐา กังแฮ

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ณัฐพร เลิศสิริพงศ์พันธ์

วัดราชโอรส

เทพนภา ดวนสันเทียะ

สุรนารีวิทยา

ธนพร ใสสอาด

เทศบาล 6 นครเชียงราย

ธนวรรณ หลักฐานดี

นารีวิทยา

ธนวรรณ เอียดคง

มหาวชิราวุธ

ธนวัฒน์ มีเสน

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ธรรญชล สุดใจ

สิรินธรราชวิทยาลัย

ธีราพร เกตุสม

ราชินีบูรณะ

นพิษฐา มากเจริญ

ดัดดรุณี

นัทธมน ท้วมลี้

พระหฤทัยดอนเมือง

นันทิกานต์ ลือวนิชกุล

เตรียมอุดมศึกษา

นิติรัฐวิทย์ บัวทรงสิงห์

ยอแซฟอุปถัมภ์

นิธิวดี เณรแก้ว

ศรียาภัย

บุญสิตา บุญฤทธิ์

สิรินธรราชวิทยาลัย

ประนิดดา แสงขาว

เขาแก้ววิทยาสรรพ์

ประภาวรินทร์ หนูพันธุ์

กัลยาณีศรีธรรมราช

ปวันรัตน์ ธนะเกรียงไกร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัญญาพร แซ่ลิ้ม

ดัดดรุณี

ปาริชาติ อร่ามศรี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปิยธิดา จันทร์อ่ำ

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

ปิยพร ถ้ำกลาง

สุรนารีวิทยา

พนธกร วรพิทักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

พฤทธิพงศ์ รัตนทวีโสภณ

วชิราวุธวิทยาลัย

ภาคภูมิ เพชรกอง

ปากเกร็ด

ภูษณิศา หมื่นศรี

พระหฤทัยเชียงใหม่

มัลลิกา คันธมาลา

ท่าตะโกพิทยาคม

มัลลิกา ชำนาญปืน

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

มาลินี คำลือ

สตรีศรีน่าน

มุกรดา ศรีทอง

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

โยษิตา กาสุบ

วิเชียรมาต

รัชชานนท์ พิมพา

สาธิตพิบูลบำเพ็ญ

รัฐนันท์ พรตพรหมจริยา

ภัทรญาณวิทยา

รัตนวลี ส่งวัฒนา

ท่าตะโกพิทยาคม

รัตนา สารีบุตร

สตรีวัดระฆัง

วรการ ญาณวุฒิโท

ราชสีมาวิทยาลัย

วรรณภา สิริโภคสกุล

มุกดาหาร

วรัทยาภัสทร์ ยิ่งธนภัทร์ธาดา

โพธิสารพิทยากร

วรินธร ศรีนวลจันทร์

โยธินบูรณะ

วรุฒม์ สุกใส

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

วันนิษา สวนจันทร์

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

วัลยนิติ โปเล็ม

สาธิต มอ. ปัตตานี

วิมลรัตน์ แดงสูงเนิน

ท่าตะโกพิทยาคม

ศศิพิมพ์ภา ภูมิชัยบุญเกษม

ศึกษานารี

ศสิวรรณ เชียรสุกรพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิญดา เมตตาพล

สระหลวงพิทยาคม

ศิริพรรณ กิตติณัฐกุล

หัวหินวิทยาลัย

ศุภชัย สิทธิบงกชมาศ

พระปฐมวิทยาลัย

เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

สามารถ ฟองคำ

เทศบาล 6 นครเชียงราย

สิทธิโชค มั่งมี

สระหลวงพิทยาคม

สิริกุล หนูประพันธ์

มหาวชิราวุธ

สิริธร จอมสมสา

ศึกษานารี

สิริธรรม มุขแจ้ง

เขมะสิริอนุสสรณ์

สุฑานน เปรมปรีดา

นักบุญเปโตร

สุธัชชา อู่นาท

สตรีศรีสุริโยทัย

สุนิตา ขัดเรียบ

เวียงมอกวิทยา

สุนิตา เดชยศดี

เลยพิทยาคม

สุภัทรา นิ่มเจริญ

ดัดดรุณี

หัสบดินทร ธรรมชัย

เทศบาล 6 นครเชียงราย

อณัญญา ขันธุแสง

บัวขาว

อติวิชญ์ โจ้งจาบ

วิเชียรมาต

อารียา แววนุกูล

สตรีศรีสุริโยทัย

อินทิรา ลายแบน

อำมาตย์พานิชนุกูล

อุมารินทร์ โสภา

สระหลวงพิทยาคม

สุพิชญา อยู่อ่อน

บางประกอกวิทยาคม

นฤมล ทิวงศ์ษา

เวียงมอกวิทยา

ศิริพร ทารศร

เวียงมอกวิทยา

พีร์วดี ลลิตวจีวงศ์

สตรีวัดระฆัง

กฤติญานาถ เชื้อแย้ม

บดินทรเดชา ฯ

 Copyright Legendlaw 2008

 
  
view