Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 13

                            

                                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 13


น้องๆที่มีรายชื่อทุกคนให้น้องทำตามขั้นตอนดังนี้

     1. ยืนยันสิทธิทางเว็บไซต์ว่าน้องๆมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนแล้ว

          ยืนยันสิทธิคลิกที่นี่

     2.เมื่อยืนยันสิทธิแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนชำระค่าสวัสดิการ โดยโอนผ่านทางธนาคาร หรือ ตู้ ATM ก็ได้

         โอนมาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์ เลขบัญชี
         475-0-45618-7
       
(จะโอนมาก่อนหรือจะยืนยันสิทธิก่อนก็ได้)

     3. เมื่อน้องๆโอนเรียบร้อยแล้วให้เก็บ ใบสลิป หรือ หลักฐานการโอนค่าสวัสดิการไว้ เพื่อนำมายืนในวัน

         ลงทะเบียน หากน้องๆที่ไม่ได้นำมา ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าสวัสดิการ 290 บาทในวันลงทะเบียน

         ดังนั้นน้องๆอย่าทำหายนะครับ ^ ^ (สำคัญมาก)


     4. ส่วนน้องๆที่ต้องการสำรองที่พัก ในคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ต้องโอนค่าสวัสดิการเพิ่มเติมอีก 100 บาท

         โอนมาพร้อมกันกับค่าสวัสดิการค่าย 290 ได้เลยคร้าบ


                    แล้วพบกันวันค่าย ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 13 น่ะคร้าบ ^ ^

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

1

นางสาว วริษฐา วังกานนท์

สตรีสมุทรปราการ

2

นางสาว ณัฐชา เทียมทองใบ

สตรีสมุทรปราการ

3

นาย ชินวัตร เปรมจันทร์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

4

นางสาว จุฑารัตน์ นาคคลี่

ศรียาภัย จ.ชุมพร

5

นางสาว เบญจวรรณ ตั้นตี๋

ศรียาภัย จ.ชุมพร

6

นาย ศูภณัฐ บูรพาคุณากร

ศรียาภัย จ.ชุมพร

7

นาย ฉัฐพรรธ ตันติยมาศ

อัสสัมชัญ

8

นางสาว กฤตยา สุรทานต์นนท์

อัสสัมชัญ

9

นางสาวญาณิศา รงค์บัณฑิต

อัสสัมชัญ

10

นางสาวสุพรรณษา สุวรรณพร

อัสสัมชัญ

11

นาย วสุ อติชาติกุล

เทพศิรินทร์

12

ด.ญ.กฤษมนต์ มีเนียม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

13

นางสาว จิรดา นามชนะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

14

นางสาว จุฑามาศ อำนาจวิจิตร์

หาดใหญ่วิทยาลัย

15

นางสาว พนัชกร ใจกว้าง

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

16

นางสาว ธันยพร สุทธิกิตติวรกุล

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

17

นางสาว ปภัสสรา สมประสิทธิกุล

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

18

นางสาว สิระสา นวลจันทร์

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

19

นางสาว กัญญา โพธิ์ทอง

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

20

นางสาว น้ำเพชร ไทยเจริญ

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

21

นางสาว ศรศนันท์ สุขวิสิฏฐ์

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

22

นางสาว ธัญจิรา สุขสวัสดิ์

ดัดดรุณี

23

นางสาว ศิริบูรณ์ พินิจกุล

ดัดดรุณี

24

นางสาว ณัฐณิชา ดำคำ

ศรียาภัย จ.ชุมพร

25

นางสาว ธมลวรรณ ปานสวย

ศรียาภัย จ.ชุมพร

26

นางสาว พันทิวา ชาญพลรบ

ศรียาภัย จ.ชุมพร

27

นางสาว ธัชพรรณ จรูญวงศ์

ศรียาภัย จ.ชุมพร

28

นางสาว พัชรสุทธ์ แป๊ะเส้ง

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

29

นางสาว พรปวีณ์ เทนอิสสระ

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

30

นางสาว ปุณยภา บุญทนาวงค์

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

31

นางสาว เมญานี เพชรชี

หาดใหญ่วิทยาลัย

32

นาย สิโรตม์ แตงอ่อน

วัดราชบพิธ

33

นางสาว นพิษฐา มากเจริญ

ดัดดรุณี

34

นางสาว วัชรมน เป็งเรือน

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

35

นางสาว สุธีรา เทียนวิชัย

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

36

นายปัณณภัทร กรวิทยาศิลป

ราชสีมาวิทยาลัย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

37

นางสาว อัญชลี มีเกล็ด

นิรมลชุมพร

38

นางสาว อรปรียา รัตน์เรืองเดช

นิรมลชุมพร

39

นางสาว เรณุกา สุขสวัสดิ์

ดัดดรุณี

40

นางสาว วาสนา จันทร์เนียม

กำแพงเพชรพิทยาคม

41

นางสาว ณัฐญาดา ทัพทวี

กำแพงเพชรพิทยาคม

42

นางสาว พัชรี ขลิบทอง

กำแพงเพชรพิทยาคม

43

นางสาว ปวีณ์สุดา สีมา

ปราจิณราษฎรอำรุง

44

นางสาว จีรดา พุ่มเรืองนาม

ราชวินิตบางแก้ว

45

นางสาว ณัฎฐา โอภาสธนธร

ฤทธิยะวรรณาลัย

46

นาย วงษ์ภิวัฒน์ เสงี่ยม

บุญวัฒนา

47

นาย ฤทธิเกียรติ เสงี่ยมวงษ์

ชลราษฎรอำรุง

48

นางสาว จารุจิต เจริญไชย

ขอนแก่นวิทยายน

49

นางสาว ประภาภรณ์ ภิระบรรณ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

50

นางสาว ภัสสิริ ฉายากุล

ซางตาครู้สคอนแวนท์

51

นางสาว ชลธิชา เดชพรหม

ซางตาครู้สคอนแวนท์

52

นางสาว ณิชารัศมิ์ เลิศสวัสดิ์การ

สุรศักดิ์มนตรี

53

นางสาว ดวงใจ ชัยเวช

สตรีวัดระฆัง

54

นางสาว จันทร์นิกา หมิ่นแก้ว

สตรีวัดระฆัง

55

นางสาว ภัทรนันท์ นุ่มฤทธิ์

สตรีวัดระฆัง

56

นางสาว อภิชญา จันทบาล

สตรีวัดระฆัง

57

นางสาว วรนาถ แสงมณี

สตรีวัดระฆัง

58

นาย สรัช เหลี่ยมวานิช

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

59

นางสาว พรนภา บุญชู

อัสสัมชัญ ระยอง

60

นางสาว วลัยพร กุลบุญญา

อัสสัมชัญ ระยอง

61

นางสาว ฐาณัฐฎา อนิลบล

นิรมลชุมพร

62

นางสาว คัทรินทร์ บุญจร

นิรมลชุมพร

63

นางสาว อินทิรา บุญจำนงค์

นิรมลชุมพร

64

นางสาว นภัสสร เอมโอษฐ์

อัสสัมชัญ ระยอง

65

นางสาว สุภาพร ขวาวงษ์

มัญจาศึกษา

66

นางสาว ชุติมณฑน์ ชัยมงคล

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

67

นางสาว ปรีดารัตน์  อินทร์พยุง

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

68

นางสาว ภิรมณ์พร  ยอดประเสริฐ

ดัดดรุณี

69

นางสาว โอฬารรัตน์  จันทรขจร

สตรีวิทยา

70

นางสาว เพชรรัตน์  บุญเพ็ชรัตน์

เพชรพิทยาคม

71

นางสาว ดวงฤทัย  จันทร์สิงห์

เพชรพิทยาคม

72

นางสาว อนุสรา แสงสิทธิ์

เพชรพิทยาคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

73

นางสาว วุฒิดาว  ทองคำสุก

เพชรพิทยาคม

74

นางสาว ชวัลญา  มณีรัตน์

เพชรพิทยาคม

75

นางสาว ภัทรพร  พงศ์เผ่าไทย

ซางตาครู้สคอนแวนท์

76

นางสาว แคธรีน  พยัตตระกูล

ยอแซฟอุปถัมภ์

77

นางสาว ณัฐวิมล สุขสถาวรพันธุ์

ยอแซฟอุปถัมภ์

78

นางสาว วรัชพร แง้เจริญกุล

ยอแซฟอุปถัมภ์

79

นางสาว ปาณิศา หล้าเชียงของ

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

80

นางสาว ภัทรวดี  แก้วสอาด

ชลประทานวิทยา

81

นางสาว ปาจรีย์  ปานน้อย

ชลประทานวิทยา

82

นางสาว เบญจมาศ  เยาว์ดำ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

83

นางสาว จิราพัชร  น้อยจาด

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

84

นางสาว จิราภรณ์  หอมระรื่น

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

85

นาย จิรเดช  สติมานนท์

วัดราชบพิธ

86

นางสาวภัคพิชา  คำหอม

สามมุกรัตนโภคาราม

87

นางสาว บัณฑิตา  ฮวง

บางปะกอกวิทยาคม

88

นางสาว เบญจมาศ  พนิตโชติวงศ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม

89

นางสาว ธนสินี  โกมลภิส

สิรินธรราชวิทยาลัย

90

นาย จักรวาล  คุณากร

สิรินธรราชวิทยาลัย

91

นางสาว นภสวรรณ  มากบุญ

ท่าตะโกพิทยาคม

92

นางสาว ศิริลักษณ์  สมนาม

เซนต์เมรี่

93

นางสาว ขวัญชนก  เนาวบุตร

เซนต์เมรี่

94

นางสาว ชนกนันท์  แป้งปรุวจันทร์

สมุทรปราการ

95

นางสาว ไพรินทร์  เอี่ยมสำอางค์

สมุทรปราการ

96

นางสาว วิจิตรา  อักษร

ดัดดรุณี

97

นางสาว ธนภรณ์  ศรีสุบัติ

สตรีระนอง

98

นาย ศุภวิชญ์  เทียนทองดี

กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

99

นางสาว ยุวดี  ยิ่งเจริญลาภผล

สตรีศรีสุริโยทัย

100

นางสาว สุชาดา  สกุล ณ มรรคา

เฉลิมขวัญสตรี

101

นางสาว ณัชชา โยธาพยัพ

สมุทรปราการ

102

นางสาว นิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ์

สมุทรปราการ

103

นางสาว ณัฐฐาพร เพียรจัด

สมุทรปราการ

104

นางสาวนันทิพร  กันหากิจ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

105

นาย ปุณยวีร์  เกตุชาญชัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

106

นางสาว อริสา สุภัคศิระกุล

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

107

นาย ณัฐวุฒิ  แจ่มเกิด

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

108

นางสาว พรชนก  โพธิ์จันทร์

ฤทธิยะวรรณาลัย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

109

นางสาว ณัฐนรี  ห่อนบุญเหิม

เซนต์เมรี่

110

นางสาว ชนิกานต์  รักษาภักดี

เซนต์เมรี่

111

นางสาว มัทนา  หมุนวงศ์

เซนต์เมรี่

112

นางสาว วาสิตา  ชารี

เซนต์เมรี่

113

นางสาว ศุลีพร  ไวยเวทา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์

114

นาย ภูธนรัฐ  กองเกียรติวานิช

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

115

นาย รณัสต์ชัย  เหล่าศิริพงศ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

116

นาย วิทวัส  ชัยเพชร

สิรินธรราชวิทยาลัย

117

นางสาว ชนาภา  อินทศรี

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

118

นางสาว อัญชิสา  ขนอม

พิชัยรัตนาคาร

119

นางสาว จีรวรรณ  เพชรอินทร์

พิชัยรัตนาคาร

120

นางสาว ณัฐรส  นวลเขียน

พิชัยรัตนาคาร

121

นาย จิรภัทร  ตั้งถาวรวงศ์

พิชัยรัตนาคาร

122

นางสาว พงศ์พัชรา  เมืองเจริญ

เซนต์โยเซฟ ระยอง

123

นางสาว ฐิติรัตน์  แซ่ภู่

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

124

นางสาว จิดาภา  กิจเจตนี

เซนต์โยเซฟทิพวัล

125

นางสาว ชมพูนุช  น้อยหวี

เซนต์โยเซฟทิพวัล

126

นางสาว ปุณยนุช  กาทอง

สิรินธรราชวิทยาลัย

127

นางสาว สตรี  เนตรนุช

สิรินธรราชวิทยาลัย

128

นางสาว ชลนที  ปทุมอรทัย

สิรินธรราชวิทยาลัย

129

นางสาว ละอองรัตน์  ท่าจีน

ราชินีบูรณะ

130

นางสาว กัญจนพร  วัฒนจินดารัตน์

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

131

นางสาว กมมลชนก จิตนอก

บางปะกอกวิทยาคม

132

นางสาว ปิยพร  เพ็งบุญ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

133

นางสาว ภาสินี  ผดุงชีวิต

เซนต์โยเซฟ ระยอง

134

นางสาว สุทธิดา  นวลอนงค์

ฤทธิยะวรรณาลัย

135

นางสาว ศุภิสรา  ยาสุข

ราชินีบูรณะ

136

นางสาว จิรัชยา  รักษาทรัพย์

มารีวิทยา กบินทร์บุรี

137

นางสาว นฤมล  เสือน้อย

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

138

นาย ปฏิภาณ  อุ่นเมือง

สวนกุหลาบ

139

นางสาว สุดาวัลย์  กันคำ

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

140

นางสาว สิริพร  คชชา

อรุณวิทยา

141

นาย พีรพัฒน์  เภสัชพิพัฒน์กุล

สามัคคีวิทยาคม

142

นาย ณัฐปคัลภ์  จันทโชติ

สามัคคีวิทยาคม

143

นางสาว ทิภาวัลย์  ลานทอง

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

144

นาย ธนพล  จั่นทิม

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

145

นางสาว พลอยสวย  มุณีกานนท์

อมาตยกุล

146

นางสาว อารีย์สา  แซ่ลี้

รัตนราษฎร์บำรุง

147

นางสาว สราญรัตน์  เวชกุลไชยพงศ์

รัตนราษฎร์บำรุง

148

นางสาว ชัญญาวีร์  ไม้งาม

พนัสพิทยาคาร

149

นางสาว อชิรญาณ์  กสิยพงศ์

วัฒนาวิทยาลัย

150

นางสาว กุลณัฐ  พัฒนสาร

โยธินบูรณะ

151

นางสาว สุดารัตน์  พัฒนพูนชัย

โยธินบูรณะ

152

นางสาว ภูริยา  ศรีพิทูลพาทย์

เซนต์โยเซฟทิพวัล

153

นางสาว นภสร  ใจแน่น

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

154

นางสาว ปัทมา  เดชเล

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

155

นางสาว พิมณัฐฐา  เขื่อนเพ็ชรต์

สุรนารีวิทยา

156

นางสาว ณัฐธิดา  ศรีวิชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

157

นางสาว กรุณา  ไตรบุญ

วิเชียรมาตุ

158

นางสาว อรนุช  ราชสมบัติ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

159

นางสาว หิรัญญา  แก้วพิชัย

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

160

นาย สิทธิโชค  บุญเพิ่มธนา

วัดสุทธิวราราม

161

นาย ปวริศ  ช่องคันปอน

ราชวินิตบางเขน

162

นางสาว กนกวรรณ  สืบสายเจริญ

ดัดดรุณี

163

นาย พิจักษณ์  ตั้งพานิชยานนท์

วัดสุทธิวราราม

164

นางสาว โชติวรรณ  วิจตตนันทากุล

อัสสัมชัญคอนแวนต์

165

นางสาว จิรสุตา  บุญเจือ

อัสสัมชัญคอนแวนต์

166

นางสาว บุญรักษา  ใหญ่สว่าง

อัสสัมชัญคอนแวนต์

167

นางสาว ธนาภา  แซ่เล้า

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

168

นางสาว ชนันท์กานต์  ศิวพิทักษ์

สาธิตเกษตร

169

นางสาว ณัฐธิดา  พารี

ศึกษานารี

170

นางสาว มธุรดา  บุญเอก

ศึกษานารี

171

นางสาว นิสิตรา  บุญมา

เซนต์โยเซฟทิพวัล

172

นางสาว วรกานต์  บุญสมัย

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

173

นางสาว วาสนา  ศรีแก่น

ศรีราชา

174

นางสาว สุกฤตา  สีวะรมย์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

175

นางสาว สุภมาส  บุญที่สุด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

176

นางสาว ศันสนีย์  อนุอัน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

177

นางสาว เขมจิรา  แดงบัว

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

178

นางสาว โสภิดา  ชินทอง

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

179

นางสาว สโรชา  โฉมฉิน

บางปะกอกวิทยาคม

180

นาย ณัฐกมล  ตาชูชาติ

ระยองวิทยาคมปากน้ำ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

181

นางสาว ปรียนันท์  ลีลาเศรษฐ

มัธยมวัดนายโรง

182

นางสาว ยอดหญิง  รุสิตานนท์

หอวัง

183

นางสาว นูรีดา  ปานาวา

ราชประชานุเคราห์ 41

184

นางสาว พิชชาภา  ทองหลอม

ศรีสะเกษวิทยาลัย

185

นาย พงศ์พิสุทธิ์  สุขสมพงษ์

สตรีวิทยา 2

186

นางสาว อรทัย  อ่อนประทุม

บางละมุง

187

นางสาว วิทชินี  สะอาดพันธุ์

บางละมุง

188

นางสาว เจนิน  บิล

บางละมุง

189

นาย สุทัษณ์  แสวงมงคล

บางละมุง

190

นางสาว เพ็ญพิชชา  ไชยสุข

บางละมุง

191

นางสาว ชัญญรัตน์  ฉิมงาม

บางละมุง

192

นางสาว ศรินยา  ทองสุข

บางละมุง

193

นางสาว ฐิติรัตน์  ดุษฎีวิโรจน์

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

194

นางสาว เบญญาภา  พวงปัญญา

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

195

นางสาว เมธาวี สุวรรณ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

196

นางสาว รัตติยา  วันทะมาศ

บางละมุง

197

นางสาว เจเน็ท  บิล

บางละมุง

198

นางสาว เกวริณส์  พิบูลย์

บางละมุง

199

นางสาว ไข่มุก  โบค

บางละมุง

200

นาย รณภูมิ  อัศวบุญมี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

201

นางสาว สิริญากรณ์  โมกขะเวส

ทิวไผ่งาม

202

นางสาว พรพรรณ  คงจิตต์แผ้ว

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

203

นางสาว ปณิดา  สุขเสริม

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

204

นางสาว ศุลินธร  เอิบอิ่ม

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

205

นางสาว ปิยธิดา  ปิยพัฒนมงคล

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

206

นางสาว ปรียานุช  บุญจันทร์

จินดามณี

207

นางสาว พัสตราภรณ์  ชื่นอิ่ม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

208

นาย ณัฐวุฒิ  พฤทธ์พจน์

กำแพงเพชรพิทยาคม

209

นาย นวพล  สายวุฒิ

กำแพงเพชรพิทยาคม

210

นางสาว ณัฐรพิน  อุตพรณ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

211

นางสาว ตรีศิริ  พวงแก้ว

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

212

นางสาว ณัฐธยาน์  อุตพรณ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

213

นางสาว ณัฐวรา  นุชนา

อมาตยกุล

214

นางสาว อธิษฐาน  สังข์วงศ์

สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

215

นางสาว ธนัญญา  บุญอินทร์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

216

นางสาว เพ็ญพิชชา  ธนะภักดิ์

สารคาพิทยาคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

217

นาย ธีระศักดิ์  รักสนิท

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

218

นาย สุริยันต์  เนาวงษ์

มัญจาศึกษา

219

นางสาว ธันยพร  ตระหนักวิเศษกุล

สตรีสมุทรปราการ

220

นางสาว สุรางคณา  พัฒนโยธา

พระหฤทัย เชียงใหม่

221

นางสาว ชญานิศ  แสงไกร

สารคาพิทยาคม

222

นางสาว วิภาวี  แก้วตา

สารคาพิทยาคม

223

นางสาว ปัญญพร  ทำพันธ์

สารคาพิทยาคม

224

นางสาว ศศิวิมล  กุลศลจิต

สารคาพิทยาคม

225

นางสาว วารินาถ  โรจน์วิวัฒน์

สารคาพิทยาคม

226

นางสาว นิธิวดี  เณรแก้ว

ศรียาภัย

227

นางสาว เพิ่มพร  จิระประเสริฐนุกูล

เบ็ญจะมะมหาราช

228

นางสาว กาญจนาพร  จั่นชาวนา

สตรีวัดระฆัง

229

นางสาว ปรารถนา  ฉายาเจริญสุกสกุล

สตรีวัดระฆัง

230

นางสาว พรพิมล  กันน้อย

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

231

นาย ศุภฤกษ์  หงษ์วิไล

อยุธยานุสรณ์

232

นางสาว ปัญญ์ชนัฏ  หาญศักดิ์สิริกุล

พิชัยรัตนาคาร

233

นางสาว วริศรา  ยุวรรณศิริ

ยอแซฟอุปถัมภ์

234

นางสาว สุจิตรา  ปัญจรุจิกุล

ยอแซฟอุปถัมภ์

235

นางสาว ธัยพร  จิตรอัมพร

บางปะกอกวิทยาคม

236

นางสาว ธัญญารัตน์  พุ่มเรืองศรี

ภัทรญาณวิทยา

237

นางสาว นภัสสร  ทนุวงศ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

238

นางสาว อังคณา  อ่อนแป้น

ภัทรญาณวิทยา

239

นางสาว ภริตา  ข้ามเขต

กระบุรีวิทยา

240

นางสาว จิตาภา  เขียวขำ

กระบุรีวิทยา

241

นางสาว สุภาพร  มาละปัทธิ

กระบุรีวิทยา

242

นางสาว เจนจิรา  แก้วขาว

ศรียานุสรณ์

243

นางสาว ปริยาภรณ์  เพชระบูรณิน

เพชรพิทยาคม

244

นางสาว สุดารัตน์  สันธนพิพัฒน์กุล

ศึกษานารี

245

นาย คณุสรณ์  จวนรุ่ง

เพชรพิทยาคม

246

นางสาว รัตติกร  มณีลุน

ภัทรญาณวิทยา

247

นางสาว ปิติญาภรณ์  เตียระประเสิรฐ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

248

นางสาว อังคณา  คุณแผน

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

249

นางสาว ภัทราวี  กำแพงเพชร

ฟาตะโกพิทยาคม

250

นางสาว พิมลพร  ค้ำชู

ปราจิณราษฎรอำรุง

251

นางสาว ปาจรีย์  เกิดในมงคล

ศรียานุสรณ์

252

นางสาว กานต์ธิดา  ทองรัตน์

ศรียานุสรณ์

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

253

นางสาว พิมพิศา  ชุณหกมลรัตน์

อัสสัมชัญคอนแวนต์

254

นางสาว ชนิกานต์  เจริญผล

สุรนารีพิทยาคม

255

นางสาว ปวีณา  แร่เงิน

โยธินบูรณะ

256

นาย ชนกร  จำปาวงษ์

โยธินบูรณะ

257

นางสาว เจนจิรา  ธนสารพิบูลกิจ

บางปะกอกวิทยาคม

258

นางสาว กัญญาพัชร  คงแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

259

นางสาว นววรรณ  ทิพย์ศรีนิมิต

ศึกษานารี

260

นางสาว สุภัสรา  บุญเจริญ

บึงสามพันวิทยาคม

261

นางสาว ปาจารีย์  นาคเอี่ยม

ศรัทธาสมุทร

262

นางสาว อัญชนา  พวงสุดรัก

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

263

นางสาว รัตนโกสินทร์  นารินธรรม

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

264

นางสาว ธนัชชา  ฉายากุล

พิชัยรัตนาคาร

265

นางสาว ชุลีรักษ์  สายรัตน์

อัสสัมชัญระยอง

266

นางสาว กัลยรัตน์  นิ่มฟัก

อัสสัมชัญระยอง

267

นางสาว จุฑามาศ  รุ่งโรจน์สารทิศ

อัสสัมชัญระยอง

268

นาย ชานน  โตโพธิ์ไทย

จิตรลดา

269

นางสาว ธนพร  ศรีประศาสน์

ศรียานุสรณ์

270

นางสาว วศิธร  ติดตองรัมย์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

271

นางสาว สิมิลัน  เลิศพลรัตน์

พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

272

นางสาว นิจจารีย์  ศรีสุวรรณ

ศึกษานารี

273

นาย ธนกร  พนาชาติ

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

274

เด็กหญิง อรปรีญา  ภู่ศรี

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

275

นางสาว ญาณีย์  จำจงดำรงกิจ

อัสสัมชัญศึกษา

276

นาย ศรัณย์ภัทร  ภูริวัฒน์

จิตรลดา

277

นาย ญาณะวรุตม์  ชื่นจิตร

ศรียาภัย

278

นางสาว อัจฉราพร  จันทร์แขวน

สิงห์สมุทร

279

นางสาว สราลินี  คำจุลลา

สิงห์สมุทร

280

นาย จิณณวัฒน์  วงษ์ประคอง

เบญจมบพิตร

281

นางสาว ณัฐพร  สุวรรณหงษ์

บางซ้ายวิทยา

282

นางสาว วริศรา  สาลีผล

บางซ้ายวิทยา

283

นาย ภีรภัทร  สรนันท์

ทวีธาภิเศก

284

นางสาว พิมพ์พร  เพิ่มพูลทรัพย์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

285

นางสาว อรทัย  วงศ์พรหมกัลป์

ยอแซฟอุปถัมภ์

286

นางสาว ศศิวิช  รัตนสมบูรณ์

ยอแซฟอุปถัมภ์

287

นางสาว นิศารัตน์  พรวรรณศิริเวช

ยอแซฟอุปถัมภ์

288

นางสาว อิสรียา  เอกสมทราเมษฐ์

เตรียมอุดมศึกษา

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

289

นางสาว คัทลียา  วิเศษสมิต

สาธิต มศว. ปทุมวัน

290

นางสาว ชมพูนุช  ชามะลิ

เซนต์เมรี่

291

นางสาว ธนพร  สีขนุน

บูรณะรำลึก

292

เด็กชาย วายุ  ไชยธนนันท์

อุดรพิชัยรักษ์

293

นางสาว อารียา  วรรณศิริกุล

สตรีวิทยา 2

294

นาย พงศ์พิพัฒน์  เพ็ญศรี

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

295

นางสาว พิชถกภรณ์  ทองประไพ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

296

นางสาว ปุณรดา  จิโรภาสโภคิน

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

297

นางสาว ชนิดา  ลีลายุทธ์โท

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

298

นาย เมธาพล  บุญคง

จิตรลดา

299

นางสาว สิตานันท์  ตีรณานุสิษฐ์

สุรวิทยาคาร

300

นาย นภณัฐ  ตู้วิเชียร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

301

นางสาว สุทัตตา  ธรรมโกศล

สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

302

นางสาว ชุติกาญจน์  เปาเล้ง

เบญจมราชาลัย

303

นาย ภานุวัฒน์  วงศ์วนิชจิตต์

เทพศิรินทร์

304

นางสาว สาธุตา  แซ่ตั้ง

สตรีวัดระฆัง

305

นางสาว พิชามญชุ์  พื้นพรหม

สตรีวัดระฆัง

306

นาย วงศ์วิจิตร  เสนจันทร์ฒิไชย

อุดรพิทยานุกูล

307

นางสาว รชฏ  ศรีระทัศน์

สุรวิทยาคาร

308

นางสาว ณัฐินี  ทองคำ

ชลบุรี “สุขบท”

309

นางสาว สุกัญญา  ชุ่มมั่น

สงวนหญิง

310

นางสาว ภัสดาพร  เสลานอก

สงวนหญิง

311

นางสาว ประภัสสรา  สุวรรณสุนทร

สงวนหญิง

312

นางสาว นิโลบล  จักษุศรี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

313

นางสาว ดวงพร  อ่อนใจ

สตรีวัดระฆัง

314

นางสาว วริศรา  เลิศวิมล

สตรีวัดระฆัง

315

นางสาว จิรายา เพ็งแจ่ม

ราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม

316

นางสาว ชนัญญาพันธ์ ภาณุพงษ์สุรภา

สวนกุกราบวิทยาลัย นนทบุรี

317

นางสาว ฉัตรทริดา สิทธิสว่าง

ราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view