Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 12


ประกาศรายชื่อน้องๆที่มีสิทธิเข้าค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 12

1    นางสาวกนกวรรณ ไหมสีงาม                  พระปฐมวิทยาลัย
2    นางสาวกมลพร ฉายโช้น                        ธัญรัตน์
3    นายกฤษณะ เอี่ยมเจริญ                          ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
4    นางสาวกาญจนาภา ข่าทิพย์พาที           อยุธยาวิทยาลัย
5    นางสาวกานดา พงพันศธร                      ชลกันยานุกูล
6    นายกิตติพศ ถ้ำเพชร์                              สิรินธรราชวิทยาลัย
7    นางสาวกุลธิดา จันตรี                             ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
8    นางสาวขนิษฐา ภูมิภูเวียง                      นวมินทรฯสวนกุหลาบ ปทุมธานี
9    นางสาวจารุภา เดชอุดม                         ศึกษานารี
10    นางสาวจิรัชยา ใจกาศ                         จักรคำคณาทร
11    นางสาวจิรัชญา อนุศักดิ์เสถียร             จินดามณี
12    นางสาวจิราวรรณ ทองคำเขียว             ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
13    นายเจษฎา ฟักลำพู                              วิสุทธรังษี
14    นางสาวชณิกา แก้วคำ                          รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
15    นางสาวชลลดา อินเอก                         คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
16    นางสาวชนิกานต์ บุญยเกียรติ               ภูเก็ตวิทยาลัย
17    นางสาวชลิดา ขาวทอง                         กัลยาณีศรีธรรมราช
18    นางสาวโชติกา โกมลไพศาล                กำแพงเพชรพิทยาคม
19    นางสาวฐิติรัตน์ ฉ่ำสิงห์                         สิรินธรราชวิทยาลัย
20    นางสาวณฤดี วิทิตสกุลธร                     ศึกษานารี
21    นางสาวณัฐกมล เกิดสำอางค์               กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
22    นางสาวณัชชา เอี่ยมบุตรลบ                 เขมะสิริอนุสสรณ์
23    นางสาวณัฐธนิน คุณวุฑฒ์                    ศึกษานารี
24    นายณัฐนนท์ ธีรปัญญาวัฒน์                 สารวิทยา
25    นายณัฐพล มั่นสุขผล                            สารสิทธิ์พิทยาลัย
26    นายณัฐพัชร์ อัครพัฒน์ถาวร                  พระปฐมวิทยาลัย
27    นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ์ชัย                 ชลกันยานุกูล
28    นายเดชนราทร รุ่งสุวรรณ์                      สิรินธรราชวิทยาลัย
29    นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน             เพชรพิทยาคม
30    นางสาวทิฆัมพร สุทธิสน                       พระปฐมวิทยาลัย
31    นางสาวธนัชญา สวนสุข                        พระปฐมวิทยาลัย
32    นางสาวธนัชพร ชุมด้วง                         สุราษฎร์พิทยาคม
33    นางสาวธัญสุดา สุวรรณพงษ์                 เพชรพิทยาคม
34    นายนิธิ บ้านใหม่                                    วิสุทธรังษี
35    นายนิธิวิทย์ อินทร์สาลี                          ยอแซฟอุปถัมภ์
36    นายบริภัทร ดงอยู่สุข                             สิรินธรราชวิทยาลัย
37    นางสาวปนัดดา มั่นคง                           เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
38    นางสาวปาศิตา บุญเทียน                      กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
39    นางสาวปิยะวรรณ เสมจันทร์                 สิรินธรราชวิทยาลัย
40    นางสาวพรรณทิพา สุขพิมาย                จอมสุรางค์อุปถัมภ์
41    นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา         อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
42    นางสาวพลอยปภัส บรรดาศักดิ์             ศรียานุสรณ์
43    นางสาวพัชรวรินทร์ ศิริจันทร์                 ศรียานุสรณ์
44    นายพัฒน์ยศ วัฏฏางกูร                          วิสุทธรังษี
45    นางสาวพัทธ์ธีรา อินทุภูติ                      เฉลิมขวัญสตรี
46    นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์             ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
47    นายพีรณัฐ ปรีเปรมจินดา                       โยธินบูรณะ
48    นางสาวเพ็ญยุพา สุวรรณดารา               ศึกษานารี
49    นางสาวแพรวพลอย พุ่มทอง                  ดาราสมุทร ศรีราชา
50    นางสาวไพลิน จันทร์พุฒ                        เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
51    นายไพศิษฐ์ ชมธัญกาญจน์                    ไตรมิตรวิทยาลัย
52    นายภานุสรณ์ เพชรคง                            สารสิทธิ์พิทยาลัย
53    นายภูษณุ สามเพชรเจริญ                      พระปฐมวิทยาลัย
54    นางสาวมุทิตา ค่าม่วง                             ธัญรัตน์
55    นางสาวเมธาวี สมบูรณ์ชัย                      วิสุทธรังษี
56    นางสาวรพีเพชร แป้นปลื้ม                     หอวัง
57    นายวรภัทร จิรจามร                                ภูเก็ตวิทยาลัย
58    นางสาววรัญญา วงศ์เทพนิวัติ                ชุมแสงชนูทิศ
59    นางสาววราพร มะโนคำ                          เพชรพิทยาคม
60    นางสาววราภรณ์ จงดี                             สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
61    นางสาววิมลณัฐ สุขพล                           เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา
62    นางสาววิมลนันท์ เล้าเกษมทรัพย์          สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
63    นางสาวศรัณยา คัมภิรานนท์                   ศึกษานารี
64    นางสาวศศิชา ชมภูพื้น                           ชุมแสงชนูทิศ
65    นางสาวศศิวิมล สินธุฉ่ำ                          เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
66    นางสาวศิริพรรณ มารอด                        สุราษฎร์พิทยา
67    นางสาวศิริวรรณ เจนจบ                         จินดามณี
68    นางสาวศุวจนา ศุภกิจโยธิน                   ชุมแสงชนูทิศ
69    นางสาวสุชาดา โตงาม                           พระปฐมวิทยาลัย
70    นางสาวสุทธิดา งามสมโภชน์                 ชลกันยานุกูล
71    นางสาวสุทธิดา แสงวิจิตร                      สิรินธรราชวิทยาลัย
72    นางสาวสุนันทา ล่ำสัน                           ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
73    นางสาวสุพิชา เมฆพัฒน์                        กำแพงเพชรพิทยาคม
74    นางสาวโสภาวดี สูงกิจบูลย์                   พระปฐมวิทยาลัย
75    นางสาวอนุตตรีย์ พลอยแก้วผล             พระหฤทัย
76    นางสาวอภันตรี สามแก้ว                        สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์
77    นายอภิณัฐ เรืองจุ้ย                                มหาวชิราวุธ สงขลา
78    นางสาวอังคณา ใจทัศน์กุล                    ราชวินิตบางแก้ว
79    นายอัมรินทร์ ศุภรัตนวงศ์                       พระปฐมวิทยาลัย
80    นายอิทธิณัฏฐ์ แย้มพวง                         สิรินธรราชวิทยาลัย
81    นายอิทธิพัฒน์ สุติยาภรณ์                      วิสุทธรังษี


                                                     น้องๆที่มีรายชื่อทุกคนให้น้องทำตามขั้นตอนดังนี้

     1. ยืนยันสิทธิทางเว็บไซต์ว่าน้องๆมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนแล้ว

          ยืนยันสิทธิคลิกที่นี่

     2.เมื่อยืนยันสิทธิแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนชำระค่าสวัสดิการ โดยโอนผ่านทางธนาคาร หรือ ตู้ ATM ก็ได้

         โอนมาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์ เลขบัญชี
         475-0-45618-7


     3. เมื่อน้องๆโอนเรียบร้อยแล้วให้เก็บ ใบสลิป หรือ หลักฐานการโอนค่าสวัสดิการไว้ เพื่อนำมายืนในวัน

         ลงทะเบียน หากน้องๆที่ไม่ได้นำมา ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าสวัสดิการ 290 บาทในวันลงทะเบียนนะคะ

         ดังนั้นน้องๆอย่าทำหายนะครับ ^ ^


     4. ส่วนน้องๆที่ต้องการสำรองที่พัก ในคืนวันที่ 1 มีนาคม 2556 ต้องโอนค่าสวัสดิการเพิ่มเติมอีก 100 บาท

         โอนมาพร้อมกันกับค่าสวัสดิการค่าย 290 ได้เลยคร้าบ


***เนื่องจากครครั้งนี้ไม่เต็มจำนวนรับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครที่หน้างานได้เพิ่มเติมน่ะครับ***
 

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view