Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

รายละเอียดการสอบตรงนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งช่องทางใหญ่ๆ ออกเป็น
สองช่องทางได้แก่


1. ช่องทางการรับตรงของมหาวิทยาลัยเอง
แบ่งเป็น
 - โครงการสอบตรง (ศูนย์รังสิต-ศูนย์ลำปาง)

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง     
 - โครงการส่งเสริมนักศึกษาพิการ

 - โครงการนศ.เรียนดีจากชนบท+เรียนดีในเขตเมือง

 - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา


2. ช่องทางการรับสมัครผ่านระบบกลาง หรือ Admission


      แต่ในครั้งนี้พี่จะขอเน้นในส่วนของระบบรับตรงก่อน เพราะน้องๆให้ความสนใจและความสำคัญกันมากเลยทีเดียว
เนื่อง จากหากน้องๆ เตรียมตัวให้ดีและถูกทาง พี่เชื่อว่า เป็นการสอบที่ง่ายมากๆเลยทีเดียว 


โครงการสอบตรง ศูนย์รังสิต
 รับจำนวน 220 คน

คุณสมบัติ

    - กำลังศึกษาชั้น ม.ปลายสายสามัญ (ม.6)

    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 + ม.5 + ม.6 เทอม 1 ( 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75

    - รักความเป็นธรรม และตั้งใจเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง


โครงการสอบตรง ศูนย์ลำปาง
 รับจำนวน 150 คน

คุณสมบัติ


กำลังศึกษาชั้น ม.ปลายสายสามัญ (ม.6)

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 + ม.5 + ม.6 เทอม 1 ( 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75

- มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ(เชียงราย,เชียงใหม่,น่าน,พะเยา,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,
ลำพูน,อุตรดิตถ์,ตาก,พิษณุโลก,สุโขทัย,เพชรบูรณ์,พิจิตร,กำแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี)

องค์ประกอบคะแนน สอบตรงนิติศาสตร์

องค์ประกอบคะแนนสำหรับ ระบบสอบตรง

1. GAT 30% 


       GAT เชื่อมโยง 15%
       GAT อังกฤษ 15%


2. วิชาภาษาอังกฤษ 10%  จำนวน 60 ข้อ

       
วิชาภาษาอังกฤษข้อสอบจะออกแนวให้อ่าน Passage แล้วตอบคำถาม (Reading) ประมาณ 6 - 7 บทความ

3. วิชาเฉพาะ 60%


 ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย      10 คะแนน  จำนวน 20 ข้อ


   ตัวอย่างข้อสอบ


      ข้อใดเป็นราชอาณาจักรไทย


               ก.    ทะเลอาณาเขต


               ข.    เขตเศรษฐกิจจำเพาะ


               ค.    ทะเลหลวง


               ง.    ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.

 

     คำตอบข้อนี้คือ ข้อ ก. เพราะทะเลอาณาเขตคือ ราชอาณาจักรไทยจะเห็นได้ว่าข้อสอบส่วนนี้
 จะเน้นในเรื่องของความจำ หรือ คิดวิเคราะห์โดยน้องๆต้องมีหลักกฎหมายอยู่ในหัวแล้ว ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย      30 คะแนน จำนวน 30 ข้อ
  หลักกฎหมาย


   (1)  ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้

ลดเหลือสองปี


           นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือ

สงครามดังกล่าว


   นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหายไป


   นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น


    (2)  บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ใน

หลักกฎหมายข้อ (1)


ข้อเท็จจริง


      นายเจด ได้เดินทางไปเยอรมันด้วยเรือติตานิกตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2534 ปรากฏคลื่นลมแรงและพายุถล่ม

  ตลอด 3 วัน วันรุ่งขึ้นพายุจึงสงบ ปรากฏว่านายเจดได้ถูกพายุพัดปลิวหายไปตั้งแต่คืนแรกแล้วขณะนั่งอุจจาระอยู่

บนดาดฟ้าเรือ ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญวันที่ 1 เมษายน 2541 นายเจดเป็นคนสาบสูญวันที่เท่าใด


  ก.      20 มีนาคม 2536


  ข.      20 มีนาคม 2539


  ค.      1 เมษายน 2541


  ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง


     คำตอบคือข้อ ง เพราะ กรณีนี้ การสาญสูญเป็นเหตุอันตรายเนื่องจากเกิดจากคลื่นพายุพัดถล่มเรือ การนับระยะเวลา

สาบสูญต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี ส่วนวันเริ่มนับ ตามหลักกฎหมายข้อ 1 วางหลักไว้ว่า นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอก

จากที่ระบุไว้ใน
ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น    ดังนั้น การเริ่มนับ ไม่ใช่วันที่ พายุเริ่มถล่ม และ

ไม่ใช่วันที่นายเจด ถูกพายุพัดหายไป ต้องเริ่มนับวันที่ เหตุอันตราย หรือ พายุนั้น สงบนั่นเอง คำตอบที่ถูกต้องคือ 

วันที่ 23 มีนาคม 2536เรียงความ                       10 คะแนน


    หัวข้อเรียงตวามมักจะเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย และเรื่องราวของสังคมปัจจุบันเช่น นักกฎหมายมีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาการทุจริต คอรับชั่นได้อย่างไร(หัวข้อปี 2555) เป็นต้น


ย่อความ                          10 คะแนน


    เรียงความ ย่อความ น้องๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน เรียงความ ย่อความและหลักการใช้ภาษาไทย

ให้ถูกต้องเนื้อหามักเกี่ยวกับบทความ หรือ การบรรยายของอาจารย์กฎหมายต่างๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ


ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ สอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์


   คัดคัดเลือกจะนำคะแนนรวมของวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน มาหาน้องๆที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 880 คนแรก (รังสิต)

หรือ 600 คนแรก (ลำปาง) 


ต่อมาจึงตรวจวิชา เรียงความ ย่อความ อีก 20 คะแนน


และตรวจเมื่อตรวจครบถ้วนแล้ว จึงเอาคะแนนGATมารวม ทั้งหมด 100 คะแนน แล้วคัดเหลือ300 คน (รังสิต)

หรือ150 คน (ลำปาง)
    

Tags : กฎหมายสอบตรง

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view