Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

Home Work การบ้าน

Law Camp 3.5

    • หัวข้อย่อความ Post Test Law Camp 3.5

Course GAT1&Writing

   - เฉลยย่อความครั้งที่ 1

ตัวอย่างหัวข้อเรียงความ ได้แก่
  - กฎหมายเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
- กฎหมายกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมไทย
- บทบาทของนักกฎหมายกับการพัฒนาประเทศ 
- วิชาชีพทางกฎหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน 

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view