Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

รายละเอียดคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สต่างๆ ที่ Legendlaw เปิดสอน


  คอร์ส Basic Law 
    
     คอร์สเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา ติวเตอร์คุณภาพ สุดยอดการเอาใจใส่

     เนื้อหาของคอร์ส Basic Law น้องๆจะได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         กฎหมายอาญาและกฎหมายปกครองเบื้องต้น
    

    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้ง 6 บรรพ ได้แก่ หลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพยสิน
                                ครอบครัง และมรดก 
    กฎหมายอาญา ได้แก่ ภาคบทบัญญัติทั่วไป  และ ภาคความผิด ดูรายละเอียดคลิก

      ซึ่งการสอนในคอร์ส Basic Law จะเน้นการศึกษาจากตัวบทกฎหมาย เพื่อให้เข้าใจ
  หลักกฎหมายอย่างท่องแท้ และ การเรียนแบบ คิด วิเคราะห์ ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้
  ระหว่างพี่ๆติวเตอร์และน้องๆแบบเป็นกันเอง 

  พร้อมทั้งเนื้อหาอื่นๆดังนี้
        - เทคนิกในการทำข้อสอบ SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ครบทั้ง 3 ส่วนได้แก่ การใช้เหตุผล คำนวน ภาษาไทย
        - เทคนิกในการทำข้อสอบวิชาเรียงความ ย่อความ

    การเรียนคอร์ส Basic Law ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายมาก่อนก็สามารถเรียนได้               
    เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางพี่ๆจึงแนะนำให้อ่านหนังสือพื้นฐานล่วงหน้ามาก่อน 
   คำแนะนำ     คอร์ส Basic Law เป็นคอร์สที่พี่แนะนำให้น้องๆทุกคนลงเรียน  เพราะเนื้อหาของคอร์ส Basic Law           
                   จะลึกและครอบคลุมมากกว่าหนังสือความรู้พื้นฐานทั่วไป  

   จำนวนชั่วโมงเรียน
   รวมทั้งสิ้น 33 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 11 ครั้ง

   ค่าเรียน พร้อมเอกสารประกอบการเรียน
   3900 บาท


 คอร์ส Advance Law  

    เนื้อหาของคอร์ส Advance Law น้องๆจะได้ตะลุยโจทย์กฎหมายในส่วนต่างๆ ได้แก่
 
   - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ซึ่งจะเป็นในส่วนของความจำ 

                        - การให้เหตุผลทางกฎหมาย ในส่วนของการคิดวิเคราะห์

                        ในคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำโจทย์ทั้งสองรูปแบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และ รวดเร็ว

   คำแนะนำ     สำหรับน้องๆที่ผ่านการเรียนคอร์ส Basic Law มาแล้ว หรือ สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานทางกฎหมายเป็นอย่างดี
 คอร์ส SAT
       
   เนื้อหาของคอร์ส SAT น้องๆจะได้ศึกษา วิชาความถนัดเชิงวิชาการ เรียงความ ย่อความ      

      ความถนัดเชิงวิชาการ ที่น้องๆจะได้ศึกษาได้แก่
                            
                               - ด้านคำนวณ เช่น สมการ อนุกรม เรขาคณิต เป็นต้น
                                   
                               - ด้านภาษาไทย เช่น คำสุภาษิต คำพังเพย การอ่านเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เป็นต้น
 
                               - ด้านการให้เหตุผล เช่น การให้เหตุผลทางภาษา เป็นต้น


                           เรียงความ 

                               น้องๆจะได้ฝึกการเขียนเรียงความ ที่ถูกต้องตามหลักการเขียน การใช้ภาษา สำนวนเทคนิคต่าง
             
                            และทางพี่ๆติวเตอร์จะ ตรวจและแก้ไข ส่วนที่ผิดพลาดให้น้องๆทุกคนเป็นรายบุคคล

                            เพื่อที่จะกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ในการเขียนเรียงความครั้งต่อไป


                           ย่อความ 
                     
                               น้องๆจะได้ฝึกการเขียนย่อความ ที่ถูกต้องตามหลักการเขียน เทคนิกการอ่านได้อย่างรวดเร็ว

                            การจับใจความสำคัญ และ นำมาย่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และทางพี่ๆติวเตอร์จะ ตรวจและแก้ไข

                            ส่วนที่ผิดพลาดให้น้องๆทุกคนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ในการเขียนย่อความครั้งต่อไป
Copyright Legendlaw 2008

 
  
view